Tanulóink munkáiból
Galéria
Elektronikus napló

Facebook FanBox

 

Az érettségi vizsgához szükséges információk itt találhatóak meg.

 

 

Félévi eredmény után 2017. február 15-én van a rendes érettségire jelentkezés határideje, ezért az érettségi vizsgára való ISKOLAI jelentkezés határideje: febr.13.

Ez együtt mozog a felsőfokú oktatásba jelentkezéssel.  Mindenkinek kötelező 5 tárgyból érettségit tennie, az ötödik tantárgy a szakmai érettségi tantárgyat jelöli. Magyar, matematika, történelem, idegen nyelv és választott szakmai tantárgyból. Ha felmentése van angolból vagy matematikából, akkor helyette választott tantárgya van. A választott tantárgyat befolyásolja az az intézmény is, ahol tovább akar tanulni.

Ha valaki megbukik bármilyen tantárgyból év végén, akkor (április 28-án ezt tudja) előrehozott érettségivé kell minősíteni a rendes érettségijét. Ekkor csak törzslapot kap igazolásként erről júniusban a szóbeli után.

2017. május 5-től indulnak az írásbelik az alábbi rendben:

Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga

Középszintű érettségi írásbeli vizsga

Időpont

1.

magyar nyelv és irodalom

magyar nyelv és irodalom

2017. május 8. 8.00

2.

matematika

matematika

2017. május 9. 8.00

3.

történelem

történelem

2017. május 10. 8.00

4.

angol nyelv

angol nyelv

2017. május 11. 8.00

5.

német nyelv

német nyelv

2017. május 12., 8.00

6

ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi

hang színház technika

ipar és képzőművészeti

2017.május 17. 8.00

7.

művészettörténet

művészettörténet

2017.május 17. 14.

8.

informatika

informatika

2017. május 18. 8.00

9.

földrajz

földrajz

2017. május 19. 14.00

10.

vizuális kultúra

vizuális kultúra

2017. május 22. 14.00

A vizsgázók az érettségi vizsga minden eseményére (tehát valamennyi írásbeli vizsgára, a szóbeli vizsgára, a tájékoztató értekezletre és az eredményhirdetésre) ünnepi öltözetben jönnek.

Az érettségi vizsgáról (írásbeliről, szóbeliről) elkésni gyakorlatilag nem lehet. Úgy indulj el hazulról, hogy legalább 30 perccel a vizsga kihirdetett időpontja (a szóbeli esetében: a terembe lépés tervezett ideje) előtt az épületben legyen.

7.30. vagy 13.30.!

A 2017. évi május-júniusi szóbeli érettségi vizsgák

.

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga

Középszintű szóbeli érettségi vizsga

Időpont

1.

szóbeli vizsgák

-

2017. június 8-15.

2.

-

szóbeli vizsgák

2017. június 19-30.

12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet alapján

Nem indokolhat késést sem közlekedési akadály, sem bármilyen személyes mulasztás vagy gondatlanság (csak egészen kivételes esemény, pl. természeti katasztrófa, árvíz, közlekedési sztrájk stb.).

Ha a vizsgázó neki felróható okból elkésik, vagy távol marad, vagy engedély nélkül eltávozik a vizsgáról, akkor az adott tárgyból (egy másik vizsgaidőszakban) csak javítóvizsgát tehet. Az esetleges késés, hiányzás, eltávozás okának megítélése az iskola igazgatójának joga.

Az írásbeli vizsga

Az írásbeli vizsgára vizsgázónak magával kell hoznia

· a személyazonosságát igazoló okiratai közül legalább egyet (fényképes diákigazolvány, személyi igazolvány).

· íróeszközt – kék színű tollat

· matematikához, történelemhez, nyelvhez LEHET segédeszközt hoznia Azt, hogy melyik tantárgy írásbeli vizsgájára mit kell hoznod, az iskola honlapján- www.eventus.hu- csatolt táblázatokban tesszük közzé.

A középszintű írásbeli vizsgák időpontját és a terembeosztás a DÖK faliújságon lehet megtekinteni a vizsga reggelén. (Az emelt szintű vizsgákról a vizsgázók személyesen kapnak írásos értesítést.) A termen belüli ülésrendet a felügyelő tanár határozza meg úgy, hogy a vizsgázók egymást ne zavarhassák.

A vizsga megkezdése előtt a felügyelő tanár ellenőrzi a diákok személyazonosságát, majd az igazgató ismerteti az írásbeli dolgozatok megtekintésének napját és a felülvizsgálati kérelem beadásának módját. A vizsgázók jegyzőkönyvön aláírásukkal igazolják, hogy a tájékoztatás megtörtént.

A telefont kikapcsolt állapotban az asztalra teszik a vizsgázók. A táskákat, kabátokat a hátsó padokban helyezik el.

Az írásbeli vizsgán központilag összeállított feladatsort kell megoldani, melyet a Kormányhivataltól a körzetközponti jegyzőtől átvéve az érettségi vizsga reggelén kap meg az iskola.

KÖZÉPSZINTEN a vizsgázót nevével azonosítják. A nevüket  tehát fel kell írni a feladatlap minden oldalára és arra a borítékra, amelybe a kidolgozott feladatlapokat teszik.

EMELT SZINTEN minden érettségiző kap egy azonosító jelet. A feladatlapokra és a borítékra nem a nevet, hanem ezt az azonosító jelet kell ráírni.

A feladatlap belső oldalán a kitöltéssel kapcsolatos fontos tudnivalók találhatók, ezt a kitöltés megkezdése előtt minden vizsgázónak figyelmesen el kell olvasnia.

A vizsgázók csak tollal (kék tintával) írhatnak. Vegyszeres javítás, átfestés tilos.

Az írásbeli vizsga alatt a termet (rövid időre, azaz 2-3 percre) egyesével el lehet hagyni, ilyenkor a feladatlapokat, dolgozatlapokat a felügyelőnek át kell adni. Odakint beszélni senkivel sem szabad. Az érettségi vizsga szabályosságára a folyosókon is felügyelő tanárok vigyáznak.

Az írásbeli munka befejeztével (ill. az egyes feladatlapok beadása előtt) a vizsgázónak – egyetlen ferde vonallal – át kell húzni az üresen hagyott részeket, valamint a piszkozatlapokat.

A dolgozat fedőlapjára rá kell írni, hogy hány darab piszkozati lapot és hány darab tisztázati lapot használt a diák. A tisztázati lap azt jelenti, hogy a feladatlaphoz tartozó megoldásokat a vizsgázó külön lapon oldott meg, ezeket nem kell áthúzni.

dolgozat beadásakor a vizsgázó a feladatlapokat, tisztázati- és piszkozatlapokat beleteszi a borítékba, és azt nyitva átadja a felügyelő tanárnak. A felügyelő tanár ellenőrzi a rovatok kitöltését és az áthúzásokat. A jegyzék és a jegyzőkönyv megfelelő rovatába beírja a befejezés időpontját, és aláírásával hitelesíti azokat. A jegyzék megfelelő rovatát a vizsgázó is aláírásával látja el. Ez időt vesz igénybe, ezért azok a diákok, akik szintén befejezték már dolgozatukat, csendben helyükön ülve várakoznak, hogy a dolgozatuk beadásával rájuk kerüljön a sor. A vizsgázónak a terem elhagyása után a vizsga részére elkülönített épületrészből is azonnal el kell távoznia.

Szabálytalanságok kezelése

 • Szabálytalanságnak minősül az érettségi vizsgára vonatkozó szabályok megszegése.(mobil telefon használata, fegyelmezetlenség, meg nem engedett segédeszközök használata, a terem engedély nélküli elhagyása stb.)
 • Amennyiben a felügyelő tanár szabálytalanságot észlel, ennek tényét, illetőleg pontos idejét a feladatlapra rávezeti, azt aláírja, de a feladatlapot nem veszi el a vizsgázótól, és a vizsgázó az írásbeli vizsgát folytathatja. A szabálytalanságról a folyosó ügyeletes tanáron keresztül tájékoztatja az intézmény igazgatóját.
 • Az igazgató az írásbeli vizsgát követően haladéktalanul kivizsgálja a szabálytalanság elkövetésével kapcsolatos bejelentést. Megállapításait részletes jegyzőkönyve foglalja. A jegyzőkönyv elkészítésének ideje alatt az érintett vizsgázó(k) a vizsga helyszínét nem hagyhatják el.

A szabálytalanság elbírálására a vizsgabizottság jogosult, és a következő döntéseket hozhatja:

 • a szabálytalanság elkövetésekor éppen kidolgozott vizsgakérdésre adott megoldást részben vagy egészében érvénytelennek nyilvánítja, és az érvénytelen rész figyelmen kívül hagyásával értékeli a vizsgán nyújtott teljesítményt.
 • az adott vizsgatárgyból a vizsgázót javítóvizsgára utasítja.
 • a vizsgázót valamennyi vizsgatárgyból javítóvizsgára utasítja.

Az emelt szintű írásbeli lebonyolításával kapcsolatos észrevétel:

Ha a vizsgázó úgy érzi, hogy az emelt szintű írásbeli vizsga vizsgaszervezésével kapcsolatosan a technikai jellegű előírásokat a helyszínen megszegték, az írásbeli vizsga lezárást követő két órán belül az írásbeli vizsga helyszínén, az országos vizsgaközpont megbízottjánál az országos vizsgaközpontnak címzett írásbeli észrevételt tehet. A határidő jogvesztő, igazolásnak helye nincs.

Az országos vizsgaközpont megbízottja a vizsgázónak az írásbeli vizsga lebonyolításával kapcsolatban benyújtott észrevételt továbbítja az országos vizsgaközpontnak. Az országos vizsgaközpont az észrevételt öt munkanapon belül kivizsgálja, és a vizsgálati eredményt, valamint a vizsga további menetével kapcsolatban a szükséges intézkedésre vonatkozó javaslatait megküldi a vizsgabizottságot működtető intézmény igazgatójának, aki – szükség esetén – megteszi a vizsga további menetével kapcsolatos intézkedéseket.

Az írásbeli dolgozat megtekintése

A kijavított dolgozat megtekintésére a vizsgázónak lehetősége adódik, melynek pontos időpontja az írásbeli vizsga időpontjában kerül kihirdetésre, egy adott munkanapon a javítótanár jelenlétében.  A betekintés során a dolgozatról kézzel vagy elektronikus úton másolatot készíthetsz, és az értékelésre észrevételt tehetsz.

(Térítéses szolgáltatásként lehet fénymásolatot készíttetni, de minden vizsgázónak azt ajánljuk, hogy dolgozatairól elektronikus úton /pl. digitális fényképezőgéppel/ készítsen másolatot.)

Esetleges észrevételedet a megtekintést követő első munkanap végéig – 16 óráig – adhatja be az iskola igazgatójának. A megtekintés helyszínén ehhez formanyomtatványt lehet kérni. Észrevétel kizárólag az útmutatóban foglaltakról eltérő javítás vagy az értékelés számszaki hibája esetében tehető.

A benyújtott észrevételről középszintű érettségi vizsga esetén a vizsgát szervező intézmény pedagógusaiból és az elnökből álló vizsgabizottság, míg emelt szintű vizsga esetén a Kormányhivatal által kijelölt – a vizsgát szervező intézménytől – független szakértő dönt.

A szóbeli vizsga

A szóbeli érettségi vizsgák első napjának reggelén az elnök tájékoztató-értekezletet tart, amelyen minden vizsgázónak és a vizsgabizottság tagjainak kötelező a részvétel.

A vizsga ütemezését az a bizottsághoz rendelt iskolai képviselő készíti el, és az érettségi bizottság elnöke hagyja jóvá. A terembe lépés tervezett időpontját a szóbeli vizsgák előtt két héttel feltesszük az iskolai honlapjára.

szóbeli vizsgáztatás reggel 8 óra előtt nem kezdhető el (még a tételek kihúzásával sem), és nem tarthat tovább 18 óránál. A vizsgázónak minden felelet előtt legalább 30 perc gondolkodási időt kell kapnia (póttétel esetén 20 percet). Ez alól kivételt képez az idegen nyelv és a rajz és vizuális kultúra.

Mivel az idegen nyelvi szóbeli vizsgán nincs felkészülési idő, a tétel kihúzása után a vizsga azonnal megkezdődik, ezért általában az idegen nyelv vizsgával kezdődik a szóbeli vizsga.

A szóbeli vizsgára a vizsgázónak csak tollat kell hoznia, minden segédeszközt az iskola bocsát a rendelkezésére.

vizsgaterembe érkező vizsgázó először menjen a bizottság asztalához, köszönjön az elnöknek és a tanároknak, és a kapott utasítás szerint húzzon tételt. A tétel számát azonnal, hangosan mondja be az elnöknek és a vizsgáztató tanárnak. Ezután vesz magának az iskola pecsétjével ellátott üres papírlapot és a tétel kidolgozásához igénybe vehető segédeszközöket. A papírra jegyzeteket készíthetsz, melyet a felelet során használhat, de azt felolvasni nem szabad, hanem szabadon, önállóan beszélve kell a tételben kapott feladatot megoldani. A vizsgabizottság tagjai (pl. a kérdező tanár) csak akkor szólhatnak közbe, ha a súlyosan tévedsz, vagy ha elakadsz. Egy felelet időtartama legfeljebb 15 perc lehet. Fontos, hogy hangosan, valamennyi vizsgabizottsági tag számára hallhatóan beszélj.

Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagából teljes tájékozatlanságot árul el, az elnök egy alkalommal póttételt húzat vele.

A szóbeli érettségi vizsgán csak a következő tétel kihúzása előtt lehet elhagyni a termet. (Rendkívüli esetben egy tanár kíséretében a vizsgázó eltávozhat.)

A szóbeli vizsgán — elsősorban a vizsgázók ellátására — szokás büfét szervezni: szendvics, kávé, üdítő ital fogyasztására. Ennek lebonyolítására az egyes osztályok a vállalkozó szülőket vagy az aznap nem vizsgázó diáktársakat szokták felkérni.

Az elnök a szóbeli vizsga előtti tájékoztató értekezleten, valamint a záró eredményhirdetésen ismertetni fogja, hogy az esetleges észrevételeket milyen formában, milyen címre, milyen határidővel lehet eljuttatni.

Az érettségi vizsga befejezése, az eredmény

A vizsgázó teljesítményét a pontszámok százalékában és osztályzatban történő kifejezésével minősíteni kell. Ha a vizsgatárgy vizsgája több vizsgarészből áll, a vizsgázónak az első vizsgarészből legalább tíz százalékot kell teljesítenie ahhoz, hogy a vizsgatárgyból szóbelizhessen. Középszintű matematika tantárgyi vizsga esetén, ha a tanuló írásbeli teljesítmény elérte a tíz százalékot, de nem érte el a huszonöt százalékot, a tantárgy részletes követelményeiben meghatározott módon szóbeli vizsgát tehet. Középszintű érettségi vizsga esetén az elérhető pontszámok százalékos teljesítésének osztályzatban történő kifejezése a következő:

Százalékos teljesítmény

Osztályzat

80-100 %

jeles (5)

60-79 %

jó(4)

40-59 %

közepes (3)

25-39 %

elégséges (2)

0-24 %

elégtelen (1)

Emelt szintű érettségi vizsga esetén az elérhető pontszámok százalékos teljesítésének osztályzatban történő kifejezése a következő:

Százalékos teljesítmény

Osztályzat

60-100 %

jeles (5)

47-59 %

jó(4)

33-46 %

közepes (3)

25-32 %

elégséges (2)

0-24 %

elégtelen (1)

Az érettségi vizsgákat az eredményhirdető értekezlete zárja le. Az elnök kihirdeti a vizsga eredményét. Az eredmény kihirdetése nyilvános. A vizsgabizottság elnöke a vizsgaeredmények kihirdetése előtt röviden értékeli az érettségi vizsgát. Az eredményhirdető értekezleten mindenkinek meg kell jelennie, ünnepi öltözetben. Itt kapjátok kezetekbe az érettségi bizonyítványt. Fontos, hogy rögtön ellenőrizzék a kiállított bizonyítványt, megnézzék, hogy pontosan vannak-e beírva az adataik. (dátum, édesanyjának 2 keresztneve van stb.)

Ha valaki megbukik valamely tárgyból, törzslapot kap, nem szakvizsgázhat le, csak amikor már megvan az érettségije.

A vizsgázó a vizsgabizottság döntései ellen – a döntést követő három munkanapon belül – a jogszabálysértésre hivatkozással törvényességi kérelmet nyújthat be az iskolán keresztül.

 

Módosítás: (2017. február 15. szerda, 18:13)

 

Jelentkezés az érettségi vizsgára, 2017

A határidő (február 15.) közeledtével érdemes áttekinteni, hogyan kell/lehet az érettségi vizsgára jelentkezni. Alapvetően három esetet kell megkülönböztetnünk:

 

 

 • végzős diákjaink az ún. rendes érettségi vizsgára jelentkeznek,
 • alsóbb éves tanulóink ún. előrehozott érettségi vizsgára jelentkezhetnek,
 • korábban végzett diákjaink ún. kiegészítő, ismétlő, vagy javító érettségi vizsgákra jelentkezhetnek.

 

A rendes érettségi vizsga

 

Rendes érettségi vizsgát a tanuló a középiskola befejezése után, de még tanulói jogviszonyának fennállása alatt (vagy annak megszűnését követően első alkalommal) tesz; magyarán a végzősök...

 

Az érettségizőnek legalább öt tantárgyból kell vizsgáznia, melyből négy kötelező (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv), egyet pedig maga választ. (Ez utóbbit nevezzük a kötelezően választott vizsgatárgynak.)

 

E tantárgyak mellé a vizsgázó még további szabadon választott vizsgatárgyakat jelölhet meg. A választható tantárgyak kapcsán nincsenek korlátok, csupán annyi a követelmény, hogy az adott tárgyból lehessen érettségi vizsgát tenni, és a választással igazodni kell a vizsgaidőszak rendjéhez, illetve ezen belül a kitűzött vizsganapokhoz. ( A 2017. évi május-júniusi érettségi vizsgák időpontjai)

 

A választható tantárgy(ak) kiválasztásánál nagyon fontos szempont a jelentkező továbbtanulási szándéka. A „megcélzott” felsőoktatási intézmény „felvételi” tárgyaiból muszáj érettségi vizsgát tenni, különben a felsőoktatási jelentkezés (aminek a határideje szintén február 15.) érvénytelen! Kérjük, gondosan tanulmányozzák a „Szakok és érettségi vizsgatárgyak, többletpontok a 2017-es felsőoktatási felvételi eljárás során” című dokumentumot!

 

Érettségi vizsgára egy tárgyból csak akkor lehet jelentkezni, ha a tanuló az adott tantárgyból teljesítette az iskola helyi tantervében előírt követelményeket, azaz kapott valamilyen év végi osztályzatot és ez benne van a bizonyítványában.

 

Az egyes érettségi tantárgyakból középszinten, vagy emelt szinten lehet érettségi vizsgát tenni. Az érettségiző - függetlenül attól, hogy a középiskolában milyen szintű vizsgára készült fel - szabadon választhatja meg a vizsga szintjét.  A 2017-ben emelt szinten választható tantárgyak listája.

 

Figyelem! Nem kezdheti meg az érettségi vizsgát az a - nappali tagozatos - tanuló, aki az írásbeli érettségi kezdetéig nem teljesítette a kötelező 50 órás közösségi szolgálatot!

 

Előrehozott érettségi vizsga

 

Előrehozott érettségi vizsga a tanulói jogviszony fennállása alatt, a helyi tantervben a jelentkező számára az adott tantárgyra vonatkozóan meghatározott követelmények teljesítését követően a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőző első vagy második tanév május–júniusi vizsgaidőszakában letett érettségi vizsga, amelyre kizárólag idegen nyelvekből, illetve informatikából kerülhet sor - azaz erre a vizsgára nem végzős diákjaink jelentkezhetnek.

Az előrehozott érettségi vizsga megkezdésének tehát az a feltétele, hogy a tanulónak teljesítenie kell a saját középiskolájának helyi tantervében az adott vizsgatárgyra – a teljes tanulmányi időre vonatkozóan – megfogalmazott követelményeit, és meg kell szereznie az abban előírt osztályzatokat. E nélkül a tanuló nem bocsátható érettségi vizsgára. Az osztályzatok megszerzése leggyakrabban osztályozó vizsgával történik. Ha valaki május-júniusban olyan tárgyból kíván előrehozott vizsgát tenni, amelyet abban a tanévben fejez be, még az írásbeli érettségi vizsgaidőszak kezdete előtt (idén: 2017.05.08.) teljesítenie kell az osztályozó vizsgát az adott vizsgatárgyból. Ebben az esetben a jelentkezőnek ki kell töltenie a "JELENTKEZÉSI LAP OSZTÁLYOZÓVIZSGÁRA" című lapot is, a  "SZÁNDÉKNYILATKOZAT előrehozott érettségi vizsgára történő jelentkezésről" című lap mellett (határidő: 2017. február 3.)!

 

Az előrehozott érettségi vizsga ugyanolyan érettségi vizsgának minősül, mint a rendes érettségi vizsga:

 

 

 • a jelentkezéstől ebben az esetben sem lehet visszalépni;
 • a jelentkezés szintje a jelentkezési határidőt követően nem módosítható;
 • egy tárgyból adott szinten egy alkalommal tehető előrehozott érettségi vizsga;
 • a sikeres (elégtelentől különböző eredményű) előrehozott érettségi vizsga megismétlésére jobb érdemjegy megszerzése érdekében nincs lehetőség;
 • ha az előrehozott vizsga során a vizsgázó középszinten vizsgázott, tanulói jogviszonya alatt egy alkalommal szintemelő érettségi vizsgát tehet az adott vizsgatárgyból.

 

Az előrehozott érettségi vizsga után a tanuló nem kap érettségi bizonyítványt. Az előrehozott érettségi vizsga szintjét, érdemjegyét és százalékos eredményét az iskola rávezeti a tanuló törzslapjára, a tanuló a vizsgáról törzslapkivonatot kap. Érettségi bizonyítványt a rendes érettségi vizsga után kap a tanuló, az előrehozott érettségi vizsga eredménye ekkor kerül be a bizonyítványba.

 

Figyelem: a sikertelen előrehozott érettségi vizsga esetében az adott vizsgatárgyból javító vagy pótló vizsgára legkorábban csak a rendes érettségi vizsga vizsgaidőszakában lehet majd jelentkezni! Azok a tanulók tehát, akiket ekkor javító vagy pótló vizsgára utasítanak, ezen vizsgáikat csak rendes érettségi vizsgájuk vizsgaidőszakában tehetik le.

 

Szintemelő vizsga

 

Azok a tanulók, akik a tanulói jogviszony fennállása alatt, a középiskolai tanulmányok teljes befejezése előtt középszinten – idegen nyelvekből, valamint informatikából – előrehozott érettségi vizsgát tettek, ezekből a vizsgatárgyakból tehetnek szintemelő érettségi vizsgát. Ezt változatlanul mind a május-júniusi, mind az október-novemberi vizsgaidőszakban megtehetik. Ugyanakkor a végzős tanulók,a rendes érettségi vizsgájuk vizsgaidőszakában, ha a középiskolai tanulmányaikat a vizsgaidőszak kezdete előtt sikeresen befejezték (vagyis az év végén nem buktak meg egyetlen tantárgyból sem), bármilyen olyan vizsgatárgyból tehetnek szintemelő érettségi vizsgát, amelyből középszintű előrehozott vizsgaeredménnyel már rendelkeznek.

A sikertelen szintemelő érettségi vizsga esetében az adott vizsgatárgyból javító vagy pótló vizsgára legkorábban csak a rendes érettségi vizsga vizsgaidőszakában lehet majd jelentkezni.

 

A jelentkezés menete, módja

 

A tanulói jogviszony fennállása alatt a jelentkezést a diák iskolájában lehet benyújtani. A tanulói jogviszony megszűnését követően középszintű érettségi vizsgára egy vizsgabizottságot működtető középiskolában, emelt szintű érettségi vizsgára pedig csak az illetékes (fővárosi, megyei) kormányhivatalnál lehet jelentkezni.

A jelentkezés legvégső határideje február 15., utána jelentkezést sem elfogadni, sem módosítani nem lehet.

 

A lépések:

 

 

 • A diákok személyes adatainak rögzítése az érettségi szoftverben.

 

Ezt a „rendes” érettségizők (azaz a végzősök) esetében az érettségi szoftver megnyitása után (január 23.) iskolánk automatikusan megteszi. Az előrehozott érettségi vizsga letételének szándékát legkésőbb 2017. február 3-ig kell jelezni a  "Szándéknyilatkozat" kitöltésével és a titkárságon történő leadásával. (Ez a nyilatkozat azt a célt szolgálja, hogy a jelentkezést az érettségi vizsga adminisztrációs rendszerében – az ún. érettségi szoftverben – elő tudjuk készíteni. Amennyiben a tanuló a megadott határidőig nem nyilatkozik szándékáról, nem tudjuk garantálni, hogy érettségi jelentkezése eljut az Oktatási Hivatalhoz!)

 

 • A személyi adatokkal „megszemélyesített” jelentkezési lapok kinyomtatása és átadása a diákoknak.

 

Ez várhatóan február legelején megtörténik.

 

 • A diákok otthon (nem nagykorúak: szüleikkel együtt) kitöltik és aláírják a jelentkezési lapot (közben ellenőrzik az abban szereplő személyi adatok pontosságát is!), majd átadják osztályfőnöküknek legkésőbb 2017. február 8-ig.

 

Ezen a formanyomtatványon ( minta itt) - a személyes adatokon kívül - fel kell tüntetni

 

 • a kötelező vizsgatantárgyakat,
 • a kötelezően és a szabadon választható vizsgatantárgyakat,
 • a vizsga szintjét és fajtáját,
 • azt, hogy a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló akar-e valamilyen mentességgel, kedvezménnyel élni. (Például: másik tantárgy választása, hosszabb felkészülési idő igénylése, az írásbeli vizsgán segédeszköz használata – például számítógép –, illetőleg felcseréli-e a szóbeli vizsgát írásbelire vagy a szóbelit írásbelire.) Ebben az esetben a jelentkezési laphoz csatolni kell a kért kedvezményt pontosan leíró kérelmet, illetve az azt megalapozó szakértői véleményt.

 

Az informatika vizsgára jelentkező tanulóknak a jelentkezéskor nyilatkozatot kell kitölteniük a vizsgán történő szoftverhasználatra vonatkozóan.A testnevelés vizsgára jelentkezőknek a jelentkezéskor szintén nyilatkozatot kell kitölteniük a választott sportágakról.

Fontos, hogy a korábbi érettségi vizsgaidőszakokban már megszerzett, sikeres vizsgákból („előrehozott”) is "jelentkezni" kell, beszámítás kéréssel.

 

 • A jelentkezések rögzítése az érettségi szoftverben.

 

A kitöltött, aláírt, leadott jelentkezési lapok alapján a jegyzők folyamatosan rögzítik az érettségi szoftverben a jelentkezéseket.

 

 • Ellenőrzés, hibajavítás, nyomtatás, aláírás.

 

A lényeg: február 15-re minden érettségizni szándékozónak végleges (azaz kézi javítást nem tartalmazó), általa (és szükség esetén szülője) által aláírt jelentkezési lappal kell rendelkeznie. Ennek másolatát február 16-a után az iskola által hitelesítve mindenki megkapja.

Az igazgató február 27-ig meghozza a mentességekkel, kedvezményekkel kapcsolatos, személyre szóló határozatokat.

Kiegészítő, ismétlő, javító, pótló érettségi vizsga

 

Kiegészítő érettségi vizsgát akkor tehet valaki, ha sikeresen befejezte az érettségijét (=van érettségi bizonyítványa), és ezt követően a bizonyítványban nem szereplő tantárgyból szeretne érettségizni.

Ismétlő érettségi vizsga az érettségi bizonyítvány kiadása után iskolai felvételi kérelem elbírálásához vagy más okból egyes vizsgatárgyból a korábban sikeresen letett érettségi vizsga azonos szinten, illetve az emelt szintű vizsga középszinten történő megismétlése.

 

Javító érettségi vizsga a vizsgázónak felróható okból meg sem kezdett, vagy megkezdett, de be nem fejezett, illetve a megkezdett, de tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt sikertelen érettségi vizsga megismétlése.

 

Pótló érettségi vizsga a vizsgázónak fel nem róható okból meg sem kezdett, vagy megkezdett, de be nem fejezett érettségi vizsga folytatása.

 

Gimnáziumunk természetesen lehetőséget biztosít korábban nálunk végzett diákjainknak arra, hogy - amennyiben továbbtanulásukhoz szükséges - nálunk tehessenek középszintű (ún. kiegészítő vagy ismétlő, esetleg javító) érettségi vizsgát. (Informatika érettségi vizsgára sajnos nem tudunk jelentkezéseket elfogadni!) A tudnivalók:

 

Ezek a vizsgák - a vonatkozó jogszabályok szerint - díjkötelesek. A vizsgadíjak az OH közleménye szerint az alábbiak:

 

 

 • a középszintű érettségi vizsgáért az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 15 %-ának megfelelő összeget kell fizetnie (ez az összeg 2017-ben 19.000 - Ft),
 • az emelt szintű érettségi vizsgáért minden vizsgadíjra kötelezett jelentkezőnek az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 25 %-ának megfelelő, összeget kell fizetnie (ez az összeg 2017-ben 32.000 - Ft),

 

A fenti összegek vizsgatárgyanként értendőek.  Ha jelentkező a középszintű vizsgajelentkezését egy középiskolába nyújtja be, úgy a középszintű vizsga fent meghatározott vizsgadíját a középiskolába kell befizetnie, a jelentkezéssel egyidejűleg. Emelt szintű vizsgajelentkezés esetén a vizsga díját minden esetben az Oktatási Hivatalnak kell befizetni.

 

A jelentkezőket arra kérjük, hogy a jelentkezés adminisztrációjának módja miatt (internetes adatfelvitel) legkésőbb február 4-ig személyesen keressenek föl bennünket az iskolában. Feltétlen hozzák magukkal személyi igazolványukat vagy útlevelüket, érettségi bizonyítványukat, illetve nyelvvizsga-bizonyítványukat.

 

Esetleges kérdéseikkel, problémáikkal keressék

 

a nappali tagozaton végzettek: Burom Annamária igazgatóhelyettest

 

Akik emelt szintű vizsgára kívánnak jelentkezni, kérjük közvetlenül a vizsga lebonyolításáért felelős Budapest Főváros Kormányhivatalát keressék. Pontos címe: 1056 Budapest, Váci utca 62-64.

Az alábbi címen megtalálható a szükséges jelentkezési lap:

http://jelentkezesilap.ketszintu.hu/

(Itt egy részletes tájékoztató is olvasható a tudnivalókról.)

A kormányhivatalnál természetesen középszintű érettségi vizsgára is lehet jelentkezni.

 

Módosítás: (2017. február 09. csütörtök, 13:30)

 
Elérhetőségeink

EVENTUS Üzleti, Művészeti Középiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium

Számlaszám: 10300002 - 46800008 - 00003285

Alapítványi és Magániskolák Egyesülete által minősített iskola 2005

Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény 2007

 

Program akkreditációs tanúsítvány száma: PL-74460/037

Program akkreditációs tanúsítvány száma: AL-2891

OM azonosító: 031631

Nyilvántartási szám:10-0004-06

Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-0690

Postacím: 3300 Eger, Cifrakapu tér 24.

Telefonszámok:

Tanulmányi osztály: 36/517-510

Kollégium vezető:36/313-435   06/20-516-0885

Web oldal: www.eventus.hu

E-mail: iskolatitkar@eventus.hu

Támogatóink