Tanulóink munkáiból
Galéria
Elektronikus napló

Facebook FanBox

Az alábbi időpontokban tartunk ügyeleti napokat:

2017.07.17. Hétfő

2017.07.28. Péntek

2017.08.11. Péntek

8:00-12:00- között,


2017.08.21-31-ig

8:00-16:00-ig

Módosítás: (2017. július 06. csütörtök, 10:27)

 

2016. június érettségi irodalom témakörök

13A

13B

Életmű

1. Petőfi Sándor szerelmi költészetének jellemzői

2. Arany János Toldi-trilógiája

3. A költői nyelv jellemzői Ady Endre Új versek (1906) című kötetében – néhány szabadon választott alkotás alapján

4. A próféta alakjának megjelenítése Babits Mihály Jónás könyve című alkotásában

5. Lélek- és társadalomrajz Kosztolányi Dezső Édes Anna című regényében

6. A gyermeklét képei József Attila költészetében

Portré

7. Magyarságkép és hagyomány Kölcsey költészetében

8. Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde című drámai költeményének bemutatása

9. A magyar társadalom ábrázolásának írói eszközei Móricz Zsigmond két novellájában (Tragédia, Barbárok)

10. Az emigránslét és történelmen kívüliség élménye Márai Sándor A gyertyák csonkig égnek című regényében

7. Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde című drámai költeményének bemutatása

8. A magyar társadalom ábrázolásának írói eszközei Móricz Zsigmond két novellájában (Tragédia, Barbárok)

9. Lágerélmény és halálraítéltség motívuma Radnóti Miklós költészetében

10.  Az emigránslét és történelmen kívüliség élménye Márai Sándor A gyertyák csonkig égnek című regényében

Látásmód

11. Zrínyi Miklós - Szigeti veszedelem

12. Krúdy Gyula - Szindbád-novellák

13. Juhász Gyula – Anna-ciklus

11. Krúdy Gyula - Szindbád-novellák

12. Kassák Lajos avantgárd látásmódja

13. A groteszk látásmód Örkény István Tóték című művében

Kortárs

14. Elbeszélésmód és műfaj hagyománya Závada Pál Jadviga párnája című regényében

Világirodalom

15. A Biblia motívumai

16. Franz Kafka- A kafkai világkép Az átváltozás című novella alapján

Színház

17. William Shakespeare - Rómeó és Júlia

18. Katona József – Bánk bán

Határterület

19. Az irodalom filmen

Regionális

20. A történelmi Eger megjelenítése irodalmunkban

Nyelvtan témakörök

1. A beszéd, mint cselekvés

2. Nyelvcsalád, nyelvtípus

3. A kommunikációs folyamat tényezői

4. A közlésfolyamat nem nyelvi kifejezőeszközei-metakommunikáció

5. A magyar nyelvtörténet fő korszakai

6. Nyelvemlékek - szövegemlékek

7. A Kazinczy-féle nyelvújítási mozgalom jelentősége és módszerei

8. A mai magyar nyelv változatai

9. A magyar helyesírás jellemzői és alapelvei

10. Az információs társadalom hatása a nyelvhasználatra

11. Szófajok

12. A mondat szintagmatikus szerkezete

13. A szóalkotás lehetőségei

14. A szövegösszetartó erő fajtái és szerepe

15. Szöveg szóban és írásban – a hivatalos levél

16. Nyilvános beszéd szerkezete

17. A szövegszerkesztés lépései az anyaggyűjtéstől a megszólalásig

18. A szóképek fajtái

19. Az állandósult szókapcsolatok

 

20. A tudományos és szakmai stílus

Módosítás: (2016. május 03. kedd, 13:54)

 

Kivonat Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendeletből.

Részletes információ: http://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/vizsgatargyak

Az írásbeli vizsgán csak a központilag kiadott feladatlapon, valamint a vizsgát szervező intézmény bélyegzőjével ellátott pótlapokon lehet dolgozni. A rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával (golyóstollal) kell elkészíteni. A feladatlap előírhatja az írógép, számítógép használatát. A ki nem osztott feladatlapokat az írásbeli vizsga befejezéséig az igazgató az irodájában őrzi. Valamennyi vizsgatárgy egy-egy feladatlapját az érettségi vizsga jegyzőkönyvéhez kell csatolni.

(2)Az íróeszközökről és a segédeszközökről a vizsgázók gondoskodnak. A részletes vizsgakövetelmény és vizsgaleírás határozza meg, hogy melyek azok az eszközök, amelyekről a vizsgaszervező intézménynek kell gondoskodnia. A segédeszközöket a vizsgázók egymás között nem cserélhetik.

(3) A vizsgázó mindegyik átvett feladatlapon, pótlapon feltünteti a nevét, valamint a pótlapokon a vizsganap keltét és a vizsgatárgy nevét. Vázlatot, jegyzetet csak ezeken a lapokon lehet készíteni.

(4) Az írásbeli vizsga alatt a helyiséget csak indokolt esetben lehet elhagyni, s lehetőleg egyidejűleg csak egy vizsgázónak. A folyóson a felügyelő tanár gondoskodik arról, hogy a vizsgázók ne kerülhessenek kapcsolatba senkivel.

 

A szóbeli vizsga - beleértve a tételhúzást is - reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el, és legfeljebb tizennyolc óráig tarthat.

(2) A vizsgázónak legalább harminc perccel korábban meg kell jelennie a vizsga helyszínén, mint amely időpontban az a vizsgacsoport megkezdi a vizsgát, amelybe beosztották.

35. § (1) A szóbeli vizsga nyilvánosságát a vizsgabizottság elnöke hivatalból vagy kérelemre korlátozhatja, illetve zárhatja ki. Ki kell zárni a nyilvánosságot, ha azt a vizsgázó érdeke indokolja. A vizsgabizottság munkájában közreműködők nem zárhatók ki a szóbeli vizsgáról. A nyilvánosság kizárásával kapcsolatos döntést a vizsga jegyzőkönyvében meg kell indokolni, és a vizsga helyszínén közzé kell tenni.

(2) Minden vizsgázónak - az idegen nyelv kivételével - vizsgatárgyanként harminc perc gondolkodási időt kell biztosítani a felkészülésre. A felkészülési idő alatt a vizsgázó jegyzetet készíthet, de gondolatait szabad előadásban kell elmondania.

(3) Egy-egy vizsgatárgyból a feleltetés időtartama - ha e szabályzat másképp nem rendelkezik - középszintű vizsga esetén tizenöt percnél több nem lehet.

(4) Az egyes vizsgatárgyak szóbeli vizsgáihoz szükséges segédeszközökről a vizsgaszervező intézmény gondoskodik.

(5) A vizsgázók a vizsgateremben egymással nem beszélgethetnek, egymást nem segíthetik.

 

36. § (1) A szóbeli vizsga megkezdése előtt a vizsgabizottság elnöke meggyőződik a vizsgázó személyazonosságáról. A szóbeli vizsgán a tételt a vizsgázó húzza, és kiválasztja a tétel kifejtéséhez szükséges segédeszközt. A tételben szereplő kérdések megoldásának sorrendjét - ha a részletes vizsgakövetelmények másként nem rendelkeznek - a vizsgázó határozza meg. A kihúzott tétel sorszámát rá kell vezetni az osztályozó ívre.

 

 

 


Módosítás: (2016. április 21. csütörtök, 14:28)

 

Tisztelt Szülők!

Meghívjuk Önöket a február 5-én tartandó félévértékelő szülői értekezletre, a következő beosztás szerint:

14:00-tól a 9. és 11. évfolyam 
15:00-tól a 10. 12. és 13. évfolyam

A terembeosztás a portán tekinthető meg.

Megtisztelő jelenlétükre feltétlenül számítunk.

Módosítás: (2016. február 04. csütörtök, 08:37)

 

Kedves Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy szeptember 11-én, pénteken 14:00 és 16:00 között szülői értekezletet tartunk az iskola valamennyi évfolyamának. Számítunk az Önök részvételére.

Módosítás: (2015. szeptember 07. hétfő, 15:20)

 
További cikkeink...
Elérhetőségeink

EVENTUS Üzleti, Művészeti Középiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium

Számlaszám: 10300002 - 46800008 - 00003285

Alapítványi és Magániskolák Egyesülete által minősített iskola 2005

Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény 2007

 

Program akkreditációs tanúsítvány száma: PL-74460/037

Program akkreditációs tanúsítvány száma: AL-2891

OM azonosító: 031631

Nyilvántartási szám:10-0004-06

Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-0690

Postacím: 3300 Eger, Cifrakapu tér 24.

Telefonszámok:

Tanulmányi osztály: 36/517-510

Kollégium vezető:36/313-435   06/20-516-0885

Web oldal: www.eventus.hu

E-mail: iskolatitkar@eventus.hu

Támogatóink